Prevádzkový poriadok

Tento „ Prevádzkový poriadok“ upravuje postup poskytovaní ubytovania pomáha zabezpečiť potrebnú kvalitu doplnkových služieb, ich organizáciu a kontrolu.

 

1.     Charakteristika zariadenia

1.1  Hotel Merkúr je ubytovacie zariadenie, kde sa poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby na základe písomne potvrdených objednávok, resp. zmlúv.

1.2  V prípade voľných kapacít poskytuje záujemcom o ubytovanie prechodné ubytovanie a s tým spojené služby za priamu úhradu v hotovosti.

1.3  V súlade s kategorizáciou ubytovacích zariadení a klasifikačnými znakmi Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z. bolo zariadenie zaradené do kategórie „HOTEL ***“.

1.4  Všetky výnimky týkajúce sa prevádzkového poriadku môže osobitne udeliť len vedúci zariadenia.

 

2.     Všeobecné informácie

2.1. Hotel je označený na hlavnom vchode a hornej časti budovy a je prístupný hosťom celých 24 hodín. V čase od 22:00 h (večer) – 06:00 h (ráno) je hlavný vchod uzamknutý.

2.2 V ubytovacích priestoroch sa nesmú zdržiavať neubytovaní hostia.

2.3 Pri každom odchode z ubytovacieho zariadenia sú ubytovaní hostia povinní odovzdať kľúče na recepcii.

2.4 V záujme dobrej orientácie sú jednotlivé priestory prevádzky označené informačnými nápismi s vyznačením smeru.

2.5 Inventár kuchyne nie je možné požičiavať hosťom na izby.

2.6 Do priestorov kuchyne je prísny zákaz vstupovania hostí i všetkých ostatných zamestnancov hotela, ktorí nepracujú v kuchyni.

2.7  Na izbách nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušiče vlasov a pod.). Hotel nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie.

2.8 Vedúci zariadenia zodpovedá za zabezpečenie plynulého chodu prevádzky a okamžité odstránenie všetkých prevádzkových porúch.

2.9 Hotel slúži len prechodnému ubytovaniu. Trvalý pobyt ubytovaním nie je povolený.

2.10 V priestoroch jedálne a v spoločenskej miestnosti fajčenie nie je dovolené.

2.11 V prípade vzniku škody na zariadení alebo vybavení hotela túto ohlásiť správcovi budovy alebo vedúcemu prevádzky a vysporiadať ju.

 

3. Vybavovanie a ubytovanie hostí „ Ubytovací poriadok“
Ubytovaní hostia a návštevníci hotela prijímajú ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku počas celej doby ubytovania alebo návštevy hotela Merkúr. Ubytovací poriadok je k dispozícii aj na recepcii hotela Merkúr (ďalej len „hotel“).
3.1 V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania alebo je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie hotela pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje podľa osobitnej právnej úpravy. Hotel zabezpečuje ochranu osobných údajov ubytovaných v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
3.2Pracovník recepcie ihneď po kontrole identifikácie a registrácii do rezervačného systému odovzdá hosťovi  kľúč. Hosť tento kľúč uchováva až do ukončenia pobytu. Strata kľúča je spoplatnená osobitou sadzbou.
3.3 Hosťa je možné ubytovať od 14:00 hod., vo výnimočných prípadoch aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté, alebo to umožňuje aktuálna situácia pri príchode hosťa na pobyt.
3.4 Rezervácia izieb na základe objednaného a recepciou hotela potvrdeného ubytovania  je izba pre hosťa rezervovaná v deň príchodu do 18:00  hod., ak nie je vopred dohodnuté inak. Ak sa hosť nedostaví do daného času, izba bude k dispozícii k voľnému použitiu hotela. Stornopoplatky rieši samostatný hotelový predpis.
3.5 Hosť je povinný odhlásiť pobyt a uvoľniť izbu najneskôr do 10:00 hod., ak čas odchodu nebol dohodnutý inak. Po 10:00 hod. hotel má právo účtovať poplatok podľa vopred stanovenej dohody.
3.6 Klient je povinný akékoľvek nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady nahlásiť na recepcií hotela ihneď pri nasťahovaní sa do izby a po ich zistení. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru  po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu hotela, je klient povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
3.7 Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. V takomto prípade hosť nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný a ani na ubytovanie v inej izbe hotela, pokiaľ to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov hotela nie je možné. Pri predĺžení pobytu je pracovník recepcie oprávnený požadovať uhradenie sumy za už poskytnuté ubytovanie a ostatné služby.
3.8 Hosť platí účet za ubytovanie a služby poskytnuté hotelom hneď pri príchode podľa potvrdenej objednávky, ak sa nedohodne s vedúcim pracovníkom inak.  Ak nie je potvrdená objednávka, hotel účtuje ceny podľa platného cenníka, ktorý je k dispozícii na recepcii. Ceny môže hotel zmeniť v prípade, ak hosť požaduje inú kategóriu izby a iné služby ako je potvrdené v objednávke. V takomto prípade platia ceny v zmysle platného cenníka hotela. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní.
3.9 Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela.
3.10 Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch hotela. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
3.11 Ubytovanie domácich zvierat je povolené len v prípade, že sa dohodne vopred s vedúcim pracovníkom, a  že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. Zvieratám je zakázaný vstup a pobyt v priestoroch, kde sú skladované potraviny, pripravované alebo podávané jedlá a nápoje a v priestoroch wellness centra. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v hotelových priestoroch (vrátane hotelovej izby) ponechávané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo sprevádzajúcej osoby). Zvieratá nesmú ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať sprchu, alebo umývadlo na umývanie zvierat. Osoba, ktorá sprevádza zviera znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela. Za ubytovanie domáceho zvieraťa si hotel účtuje poplatok za každú noc podľa platného cenníka.
3.12 Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch hotela! Za porušenie zákazu sa účtuje poplatok 50 Eur.
3.13 V priestoroch hotela je povolená konzumácia alkoholických nápojov iba osobám starším ako 18 rokov.
3.14 Personál ubytovateľa je oprávnený odmietnuť predať alebo podať alkoholický nápoj osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom alebo inou omamnou látkou.
3.15 Zamestnanci hotela nie sú oprávnení  podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.
3.16 Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločenské priestory hotela. V izbe, kde je hosť ubytovaný, môže prijímať návštevy počas návštevných hodín od 8:00 hod. do 22:00 hod. iba so súhlasom zodpovedného pracovníka, ktorý je oprávnený požadovať od návštevy identifikačný doklad – občiansky preukaz, resp. cestovný pas.

3.17 V prípade, že sa návšteva zdrží na izbe neobvykle dlhú dobu (viac, ako dve hodiny), je pracovník recepcie splnomocnený vyžadovať úhradu za ubytovanie podľa platného cenníka.
3.18 V oprávnených prípadoch je pracovník recepcie splnomocnený návštevu na izbe neumožniť.
3.19 V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný pokoj. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 22:00 hod., a to v priestoroch k tomu určených.
3.20 Hosť je povinný počínať si tak, aby predchádzal škodám na zdraví, na majetku.
3.21 Ubytovacie zariadenie odporúča, aby hosť aj počas pobytu v izbe mal uzamknuté vchodové dvere. Predtým, ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do izby a v prípade pochybnosti bezodkladne kontaktuje recepciu.
3.22 Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami/návštevníkmi hotela, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a ostatných hotelových priestoroch.
3.23 Na izbách nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušiče vlasov a pod.). Hotel nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie.

 3.24 V izbe ani v celom objekte hotela nesmie klient bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete alebo inej inštalácie. Hosťom je prísne zakázané využívať priestory wellness centra (bazény , sauny) pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Klient, ktorý trpí srdcovo-cievnymi ochoreniami resp. má akékoľvek zdravotné alebo iné ochorenie, v dôsledku ktorého pobyt v bazéne, resp. v saune môže zhoršiť jeho zdravie alebo ohroziť život, môže využívať zariadenie sáun, resp. wellness centra len na vlastné riziko a zodpovednosť. Každý návštevník je povinný riadiť sa poriadkom wellness centra.
3.25 Hotel nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci v priestoroch hotela.
3.26 Hotel nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené hosťovi mimo hotela.
3.27 Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál hotela.
3.28 Z bezpečnostných dôvodov hosť nie je oprávnený v priestoroch hotela nosiť zbraň a strelivo, alebo zbraň a strelivo inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie.
3.29 V hoteli je prísne zakázané užívať, držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo hosťovi predpísané lekárom..
3.30 Nájdené veci sa posielajú  na adresu ubytovaného hosťa iba na základe jeho žiadosti. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli maximálne šesť mesiacov.
3.31 Ubytovaný hosť je povinný pred odchodom z izby uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, uzavrieť balkónové dvere a okná, zavrieť vchodové dvere a  KĽÚČ  odovzdať na recepcii hotela.
3.32 Hotelový hosť, prípadne jeho návšteva alebo sprievod je povinný sa riadiť požiarnym poriadkom hotela, ktorý je vyvesený na každom poschodí.
3.33 Hotelové chodby sú vybavené požiarnymi hlásičmi a čidlami s označením, ktoré spúšťajú okamžitý požiarny evakuačný poplach. Zneužitie alebo poškodenie požiarneho hlásiča, taktiež hasiacich prístrojov a hydrantov, manipuláciu alebo zakrývanie požiarneho čidla, má hotel právo spoplatniť osobitou sadzbou.
3.34 Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3.35 O výške pokuty pri poškodení majetku alebo porušení pravidiel o bezpečnosti rozhodne vedenie hotela, a to s prihliadnutím na výšku škody.
3.36 Hosť je povinný dodržať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku. V prípade jeho porušenia má hotel právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.
3.37 Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma zodpovedný pracovník recepcie, resp. vedenie hotela. Reklamácie sa riešia podľa Reklamačného poriadku zverejneného na recepcii hotela.

 

4.     Upratovanie a údržba

4.1  Hosť súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania má za účelom vykonania svojich služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť chyžná, údržbár prípadne iný poverený pracovník hotela. Ak tomu chce hosť zabrániť,  vyvesí z vonkajšej strany svojich dverí kartičku „NERUŠIŤ“. To neplatí, ak je vstup nevyhnutný v prípade, že to vyžaduje naliehavosť riešenia situácie /napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, najmä ak sú tým rušení ostatní hostia a pod./.

4.1  Odpadkový kôš bude vyprázdnený vtedy, ak hosť vyloží plný kôš k dverám svojej izby, čím prejaví požiadavku na jeho vyprázdnenie. Chyžná po vyprázdnení kôš vráti znovu k dverám na chodbe.

 

5.     Vykurovanie priestorov

5.1  Vykurovanie priestorov a ohrev teplej vody je zabezpečované centrálne hotelovej kotolni ústredným kúrením.

 

6.     Služby

6.1  Hosť je uvedený do pridelenej izby pracovníkom recepcie a je upozornený na „ prevádzkový poriadok“ v zariadení.

6.2  Pred odchodom hosťa z izby sa vykoná kontrola úplnosti inventára a jeho stavu z hľadiska poškodenia alebo odcudzenia tak, aby mohli byť vykonané opatrenia v prípade náhrady škody.

6.3  Telefónne spojenie zaisťuje pracovník recepcie za úhradu s nahlásením tel.čísla. Telefónny hovor je účastníkom uhradený vzápätí na recepcii.

6.4  Recepcia zabezpečuje doplnkový predaj:

-       toaletných potrieb a hygienických potrieb,

-       pohľadníc a suvenírov,

-       nočný predaj alkoholických a nealkoholických nápojov,

6.5  Pracovník recepcie zapožičiava za úhradu podľa platného cenníka sušič na vlasy, žehličku, spoločenské hry.

6.6  Pracovník recepcie predáva voľnú lôžkovú kapacitu podľa platného cenníka

6.7  Recepcia na požiadanie zabezpečí pohotovostnú lekársku pomoc a prevoz do nemocnice.

 

7.     Požiarna ochrana

Každý ubytovaný hosť a zamestnanec hotela je povinný:

7.1  Správať sa tak, aby svojím konaním nedali príčinu k vzniku požiaru, výbuchu alebo inak neohrozili zdravie alebo životy svojich spolubývajúcich a nespôsobili škody na vlastnom majetku a majetku hotela.

7.2  Byť poučený o rozmiestnení a použití prostriedkov požiarnej ochrany v zriadení a dodržiavať manipulácie s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami v priestoroch hotela.

7.3  Oznámiť vedúcemu hotela, resp. službe na recepcii všetky poruchy, ktoré by mohli ohroziť požiarnu bezpečnosť ubytovacích priestorov. Podľa svojich možností a schopností je každý ubytovaný povinný podieľať sa na odstránení zistených porúch a závad.

7.4  Dbať na požiarnu bezchybnosť priestorov hotela pri odchode, t.j. zhasnuté svetlá, vypnuté elektrické spotrebiče, vyčistené popolníky a vysypané smeti z odpadkových košov.

7.5  Elektrické spotrebiče používať len v súlade s prevádzkovým poriadkom.

7.6  Pri spozorovaní požiaru tento uhasiť, ak nie je možné, privolať pomoc tak, ako je stanovené v požiarnych poplachových smerniciach.

7.7  Poskytnúť osobnú pomoc jednotke požiarnej ochrany pri likvidácií a lokalizácií požiaru a riadiť sa pokynmi veliteľa zásahu.

Hostia a návštevníci sú povinní dodržiavať zákazy:

7.8  Rozkladať oheň v blízkosti hotela na miestach nie na to určených.

7.9  Fajčiť v priestoroch, v ktorých je fajčenie zakázané. Ohorky z cigariet hádzať do odpadkových košov v izbách a na podlahovú krytinu.

7.10     Odkladať v priestoroch hotela horľavý a výbušný materiál.

7.11      Používať poruchové elektrické vedenie, priamo vyhrievacie telesá bezpečnostných podložiek, opravovať poistky a zasahovať do elektrických rozvodových skríň.

7.12      Sušiť odevy  alebo bielizeň na elektrických spotrebičoch určených na vykurovanie.

7.13      Používať elektrické spotrebiče k iným účelom ako je stanovené.

8.Právo na reklamáciu vád tovaru a služieb

8.1  Ak spotrebiteľ zistí, že predané jedlá, nápoje a tovar alebo poskytnuté ubytovacie služby, resp. s nimi súvisiace služby majú vadu, má právo túto reklamovať. Vady akosti pokrmov a nápojov určených na okamžitú spotrebu reklamuje spotrebiteľ počas konzumácie, a to priamo u obsluhujúceho pracovníka, ktorý ihneď o reklamácií vyrozumie vedúceho zariadenia alebo ním povereného pracovníka.

8.2  Ak sa vady pokrmov a nápojov týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred začatím konzumácie. Reklamáciu z dôvodu akosti a teploty pokrmov a nápojov musí spotrebiteľ uplatniť ihneď po ochutnaní. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, má spotrebiteľ právo túto pri prevzatí alebo v záručnej lehote reklamovať.

8.3  Ak spotrebiteľ zistí, že ubytovacia služba, ktorá mu bola poskytnutá má vadu, musí uplatniť svoje právo u vedúceho zariadenia, alebo vedúceho prevádzky bez zbytočného odkladu, inak jeho právo zaniká.

8.4  Vady jedál a nápojov sa považujú za neodstraniteľné. Spotrebiteľ má právo požadovať výmenu alebo vrátenie zaplatenej ceny.

8.5  Ak spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za vadu alebo služieb, vedúci hotela alebo ním poverený pracovník je povinný po odbornom posúdení rozhodnúť o reklamácií ihneď. Ak je možné vybaviť reklamáciu ihneď alebo ju vedúci zariadenia nepovažuje za opodstatnenú, je povinný so spotrebiteľom spísať záznam o reklamácií. V zázname sa uvedie presné označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá, vytknuté vady a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu dostane spotrebiteľ.

8.6  Ak sa jedná o zložitý prípad, je povinný vedúci zariadenia rozhodnúť o reklamácií do troch dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže svoje právo uplatniť na súde.

 

9       Záverečné ustanovenie

Každý ubytovaný je povinný sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom zariadenia a dodržiavať ho.

 

 

 

Tento ubytovací poriadok bol schválený vedením Hotela Merkúr a  nadobúda platnosť dňa 01.09.2016